Hoe leeft de Oud-Katholieke Kerk?

Hoe leeft de Oud-Katholieke Kerk?

De vieringen
Het hart van ons kerkelijk leven wordt gevormd door de eredienst: de geregelde viering van de eucharistie en daaromheen gebedsdiensten en vespers. De tegenwoordigheid van Christus ervaren wij in het bijzonder in de verkondiging van Gods Woord, waarin Hij tot ons spreekt, en in de viering van de maaltijd des Heren (de eucharistie), waarin Christus in de tekenen van brood en wijn tot ons komt.
De liturgievorm is die van de westerse katholieke kerk. De gehele dienst is een samengaan van de voorganger - meestal een priester - en de gemeente. De Oud-Katholieke Kerk hecht grote waarde aan het drievoudig apostolisch ambt van bisschop, priester en diaken. Dit ambt is sedert 1998 opengesteld voor vrouwen. Tevens kent de kerk de bediening van lector, die bij afwezigheid van een priester o.a. een dienst van schriftlezing en gebed kan leiden.
In de Oud-Katholieke Kerk wordt grote waarde gehecht aan de eigen verantwoordelijkheid van de kerkleden met betrekking tot geloofsbeleving en ethische en maatschappelijke beslissingen - luisterend naar het evangelie en het eigen geweten. 

De sacramenten
Naast de eucharistie kent de kerk andere sacramenten, waarmee zij de gelovige mens begeleidt op de weg door het leven.
Door de doop worden we opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus. Dit wordt op latere leeftijd bevestigd bij het vormsel met handoplegging en zalving door de bisschop als verzegeling door de heilige Geest, en door de deelneming aan de communie.
In bijzondere levensomstandigheden is de kerk aanwezig door persoonlijke zielzorg en gebed. In dagen van nood en ontreddering is daar het sacrament van de verzoening in samenhang met het bevrijdende van de biecht.
Het sacrament van de ziekenzalving kan ontvangen worden tijdens ziekte als een gebed om genezing.
De huwelijksinzegening en de wijding tot het apostolisch ambt stellen mensen in een bijzondere levensstaat.

De diaconale taak
Naast de eredienst heeft de gemeente de opdracht dienstbaar te zijn in wereld. Dat zegt veel over de plaats van de christen in de samenleving en is vooral bepalend voor de wijze waarop we met elkaar gemeente zijn. Gelukkig zijn in de Oud-Katholieke Kerk zeer velen betrokken bij deze dienst aan elkaar, maar óók buiten het eigen kerkverband. Het evangelie roept immers op tot gemeenschap, tot vrede in het bestaan en solidariteit met anderen - vooral met diegenen die geen helper hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door het Diaconaal Bureau. Veel van dit hulpwerk geschiedt via de Raad van Kerken, zowel plaatselijk als landelijk en in wereldverband. 

Bestuur van de kerk
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland kent twee bisschoppen: de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem. Bij hen berust de zorg voor de geloofsleer en de liturgie. De bestuurlijke zorg en alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende delen zij sinds 1981 met het Collegiaal Bestuur. Hierin hebben onder anderen zitting vertegenwoordigers van de geestelijkheid en verkozen gelovigen namens de bisdommen.
De kerk kent ook een Synode die bestaat uit vertegenwoordigers van de geestelijken en van de parochies. Zij komt ten minste éénmaal per jaar bijeen en geeft advies aan episcopaat en Collegiaal Bestuur en beslist over het budget van de landelijke kerk. 

De oecumene
De oud-katholieke kerken hebben vanaf het begin van harte meegewerkt aan de oecumenische beweging, waarvan zij als kernpunt het herstel van de eenheid ziet. Zij behoren dan ook tot de mede oprichters van de Wereldraad van Kerken.
In ons land is de kerk onder andere betrokken bij de Raad van Kerken, de IKON (voor radio en tv) en de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen.
Dit maakt dat de samenwerking met de reformatorische en rooms-katholieke kerken intensief is, mede door de middenpositie, die de Oud - Katholieke Kerk inneemt.

Contact oud-katholieken en anglicanen
Sinds 1931 bestaat er volledige kerkelijke gemeenschap tussen de Oud-Katholieke Kerk en de kerken van de Anglicaanse Gemeenschap. De St. Willibrord Vereniging wil deze contacten in binnen- en buitenland verstevigen en uitbreiden.

Verkondiging
Via haar leden is de kerk voortdurend betrokken bij vernieuwingsbewegingen in binnen- en buitenland. Samen met de anglicaanse kerkgemeenschap verricht de oud-katholieke Missie St. Paulus haar werk in Afrika en Midden­Amerika.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum